วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร.02-3547842 Email : rtanc@rtanc.ac.th Copyright 2014 Majbrtanc