วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ประกาศกำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
รุ่นที่ 33

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ
และสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
กองทัพบกรุ่นที่ 33

ตัวอย่างหลักฐานประกอบการรับสมัครฯเข้าเป็น นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 33

ตัวอย่างหลักฐานผลการตรวจร่างกายเข้าเป็น นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 33

คำแนะนำการทดสอบบุคลิกภาพเข้าเป็น นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 33


ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี

ประกาศผลบุุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เข้าเป็น
นักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 51

ดูประกาศและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
นักเรียนพยาบาล รุ่นที่51 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการสอบภาควิชาการและสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 33

 

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนพยาบาลประจำปี2557
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก รุ่นที่ 51 ทั้ง 85 นาย ให้ไปรับเอกสารสัญญา
เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก(ทุน ทบ.,ทุนส่วนตัว)ดังนี้
*วันที่ 4 ก.ค.57 เวลา 0900-1500 ณ ชั้น 1อาคารสโมสรนักเรียนฯ
*วันที่ 5-6 ก.ค.57 เวลา 0900-1600 ณ ชั้น 1อาคากองการปกครอง
(รับกับนายทหารเวรรักษาการณ์)
*วันที่ 7-8 ก.ค.57 เวลา 0900-1600 ณ ชั้น 1อาคากองการปกครอง
(รับที่ กองบังคับการกองการปกครอง)
กรุณีไม่สามารถไปรับได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้ปกครองไปรับเอกสารแทนได้
สงสัยกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3547834 เวลา 0900-1500

ดูประกาศและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

กำหนดการทดสอบบุคลิกภาพ


 สนใจสมัครได้ที่  http://www.rtanc.ac.th    และ  http://rtanc.thaijobjob.com

ดูประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนประจำปี 2557  
อ่านระเบียบการรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก

อ่านระเบียบการรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก

ดูกำหนดการรับสมัครนักเรีนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 51

ดูกำหนดการรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 33

สอบถามปัญหาการรับสมัครนักเรียนฯ และโทร.023547842

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ประวัติความเป็นมา
                วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” ได้อนุมัติก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖ โดยผู้บัญชาการทหารบก ฯพณฯ  จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ ในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพให้แก่กองทัพบก และเป็นการ  แก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่  ๒ ดังนั้น   วันที่ ๑๙ สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
                วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทำหน้าที่ผลิตพยาบาลให้กับหน่วยงานกองทัพบก และประเทศชาติโดยเน้นคุณภาพบัณฑิตพยาบาลที่ผลิตออกมา ในฐานะโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยกองทัพบก ได้ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยลำดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๗ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๒๗ และใน พ.ศ.๒๕๒๗ ได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วพบ.)”   ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศ   ของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๙ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)    จากมหาวิทยาลัยมหิดล


LTG Patricia Horoho, US Army Surgeon General, and Delegations visit the Royal Thai Army Nursing College on February 21, 2014.
เจ้ากรมแพทย์ทหารบกสหรัฐอเมริกาและคณะฯ เยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พลตรีหญิงมยุรี สิริสัมพันธ์์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

วพบ.ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๐๗ – ๒๕๑๖ ผลิตพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยกองทัพบกหลักสูตร ๔ ปี ี พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๒๓ ผลิตพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ และอนามัยกองทัพบก (เทียบเท่าอนุปริญญา) หลักสูตร ๓ ๑/๒ ปี

พยาบาลกองทัพบกพ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๘

พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๗ ผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ.๒๕๒๗ – ปัจจุบัน ผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ๑ ๑/๒ ปี) จำนวน ๓ รุ่น

พยาบาลทหารบกผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ยังมีภารกิจทางด้านในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๔๔ เป็นหลักสูตรเฉพาะกาล ได้จัดทำเป็นโครงการผลิตเป็นระยะ ๆ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมาได้เปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล เช่น สาขาการบริหารการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต, สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลา ๑๖ สัปดาห์ และอนุสาขาการให้การปรึกษาทางสุขภาพเป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นเวลา ๘ สัปดาห์ ปีละ ๒ หลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลของกองทัพบกและประเทศ

เครื่องหมายสถาบัน


  ความหมาย
1. กงจักรสีทอง  คือ  เครื่องหมายของทหารบก
2. ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง  เกียรติ  ความรู้  ความเจริญรุ่งเรือง และความสามัคคีพร้อมเพรียง
3. ตะเกียงสีทองและเปลวไฟสีแดง  หมายถึง  แสงสว่าง  การจัดประกายความรู้ ส่องสว่าง และการให้บริการแก่สังคม 
    เป็นสมญานามของ “สตรีแห่งดวงประทีป” คือ “มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล”
4. สีเขียว  หมายถึง  เป็นสีประจำของเหล่าทหารแพทย์
เครื่องหมายสถาบันนี้  ได้จัดทำเป็นเข็มกลัดพยาบาล  ใช้ติดเสื้อเครื่องแบบพยาบาล  มอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลฯของ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก(ชื่อเดิม) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(ชื่อปัจจุบัน)
ทุกรุ่นจนถึงปัจจุบัน

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลกองทัพบก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนประจำปี


 สนใจสมัครได้ที่  http://www.rtanc.ac.th    และ  http://rtanc.thaijobjob.com

ดูประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนประจำปี 2557  
อ่านระเบียบการรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก

อ่านระเบียบการรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก

ดูกำหนดการรับสมัครนักเรีนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 51

ดูกำหนดการรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 33

สอบถามปัญหาการรับสมัครนักเรียนฯ และ โทร.023547842