การดำเนินงานประกันฯ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2554

ฐานข้อมูล CHE-QA Online

การอบรมความรู้ปี 2555

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์

Feed Display

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้26
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้23
mod_vvisit_counterเดือนนี้556
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น40118
แผนยุทธศาสตร์สถาบัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2012 เวลา 12:19 น.

แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน

 

                   วิทยาลัยฯ  ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดีในการบริหารองค์กรมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของวิทยาลัยฯ  จึงได้ดำเนินการร่วมกันวิเคราะห์องค์กร(SWOT Analysis) กำหนดเป้าประสงค์ (Goal) และประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue) ของวิทยาลัยฯ และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๒๕๕๑ -๒๕๕๕ เพื่อให้เห็นภารกิจหรือแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมที่ตอบสนองเป้าหมายของการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ     พันธกิจ วิสัยทัศน์  ปรัชญา ค่านิยม เป้าประสงค์ และนโยบายขององค์กรและกองทัพบก นำมาสู่การปฏิบัติโดยจัดทำยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการและกิจกรรม ที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จครอบคลุม ๔ มิติ คือคุณภาพบัณฑิต  ด้านคุณภาพการบริหาร ด้านการพัฒนาองค์กรการเรียนรู้และด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ  พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินงาน เวลาในการดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้เพื่อการพัฒนาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์  ๕ ด้าน ดังนี้

         ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศ

              กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล

                   แผนงานที่ ๑ แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา

                   แผนงานที่ ๒ แผนงานพัฒนานักเรียนสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ

              กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

                   แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

                   แผนงานที่ ๒ แผนงานพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้

              กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนากิจกรรมนักเรียน

                   แผนงานที่ ๑  แผนงานพัฒนานักเรียนสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

         ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  สร้างผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสาขาที่เกี่ยวข้อง

           กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

                   แผนงานที่ ๑ ผลิตผลงานวิจัย

                   แผนงานที่ ๒  ผลิตผลงานวิชาการ

 

 

         ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  เป็นแหล่งบริการทางวิชาการ และสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ ทหาร ครอบครัว

และประชาชน

           กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม

                   แผนงานที่ ๑ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม วพบ.

                   แผนงานที่ ๒ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานอื่น ๆ 

         ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบธรรมเนียมทหาร สิ่งแวดล้อมและการใช้ภูมิปัญญาไทย

              กลยุทธ์ที่ ๔.๑ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

                   แผนงานที่ ๑ แผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแบบธรรมเนียมทหาร

                   แผนงานที่ ๒ แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมการใช้ภูมิปัญญาไทย

 

         ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

               กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

               กลยุทธ์ที่ ๕.๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ

                   แผนงานที่ ๑ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา

                   แผนงานที่ ๒ แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร

                   แผนงานที่ ๓ แผนงานรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3
หน้าต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 00:28 น.
 

การดำเนินงานประกันคุณภาพฯ

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/rtancact/domains/rtanc.ac.th/public_html/rtanc2/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

ระบบฐานข้อมูลการประกันฯ

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/rtancact/domains/rtanc.ac.th/public_html/rtanc2/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Adventure Photography Theme  Valid XHTML and CSS.