วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

            

 

·  แผนงาน โครงการ,กิจกรรม ทำนุบำรุงฯ งบประมาณปี 49

·  โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ฯ งบประมาณปี 49

·  โครงการเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา งบประมาณปี 49

·  โครงการน้องพี่รักดนตรีไทย งบประมาณปี 49

·  โครงการส่งเสริมคุณลักษณะทหารในองค์กร งบประมาณปี 49

·  โครงการสร้างความสัมพันธ์ของศิษย์เก่า งบประมาณปี 49

·  โครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย งบประมาณปี 49

·  โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย งบประมาณปี 49    

·  โครงการอนุรักษ์พลังงานใน วพบ. งบประมาณปี 49    

·  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณปี 49    

·  ข้อมูลประเมินผลแผนงานทำนุบำรุง ปี 46    

·  ข้อมูลประเมินผลแผนงานทำนุบำรุง ปี 47    

·  ข้อมูลประเมินผลแผนงานทำนุบำรุง ปี 48    

·  แผนการดำเนินงานกปค. วพบ.ปี 50    

 

 

<<< Back To Homepage